Pozytywnie zaorany

Długo nie miałem motywacji do pisania na blogu, ale kiedy brakuje czasu, bodźcem mogą być nieprzewidywalne okoliczności przyrody.

Dla mnie czynnikiem sprawczym okazała się być informacja o unieważnieniu przez Rada Miasta uchwały Rady Dzielnicy Leszczynki. Niby nic nadzwyczajnego, bo byłem świadomy, iż taka decyzja zostanie podjęta. Zaskoczyła mnie natomiast treść uzasadnienia napisana do tegoż unieważnienia. Dlaczego? Pozwólcie, iż wytłumaczę całą sytuację po kolei.

Jak większość z Was wie i kojarzy, od ponad 10 lat aktywnie działam na rzecz społeczności lokalnej, udzielając się w Radzie Dzielnicy Leszczynki. To moja trzecia kadencja w tej wolontariackiej instytucji. W 2015 roku wpadliśmy razem z kolegą z Rady na pomysł ustanowienia nagrody dla uczniów ze szkół znajdujących się na naszym osiedlu. Jej celem miało być uhonorowanie młodych osób szczególnie zaangażowanych dla rozwoju dzielnicy i jej mieszkańców. Nagrodę nazwaliśmy „Pozytywnie wzorowy” i wyróżnienie nadawane było za konkretne osiągnięcia w danym roku szkolnym lub za długotrwałą, systematyczną, społeczną pracę na rzecz mieszkańców dzielnicy Leszczynki. Laureaci otrzymywali dyplom, upominki i bon pieniężny.

Przygotowaliśmy regulamin, opracowaliśmy kartę zgłoszeniową i przedłożyliśmy projekt na sesji Rady Dzielnicy. Ówcześni Radni stwierdzili, że to bardzo dobry pomysł i zaakceptowali założenia nagrody w wersji, jaką odczytaliśmy. Przypomnę, że w tamtych latach, Rady Dzielnic nie miały obowiązku przyjmowania takich projektów w drodze uchwały. Nie istniało wtedy Biuro ds. Dzielnic czy obowiązek weryfikowania tego typu dokumentów przez nadzór Rady Miasta tak jak to ma miejsce obecnie.

Przesłaliśmy zaakceptowany przez Radnych regulamin i kartę zgłoszeniową do szkół zlokalizowanych w Leszczynkach. Dyrektorzy bardzo pozytywnie wypowiedzieli się o pomyśle i zaakceptowali założenia nagrody. Dzisiaj nie jestem w stanie odtworzyć, czy potwierdzili swoje słowa drogą mailową czy tylko ustnie. W każdym razie, do dzisiaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 29 widnieje pierwsza wersja regulaminu nagrody, a ja osobiście co roku przypominałem drogą elektroniczną dyrektorom szkół, kiedy mija termin przesyłania wypełnionych kart zgłoszeniowych.

Na czym więc polega nagroda? W I etapie dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną typują kandydatów do nadania tytułu, przesyłając do Biura Rady Dzielnicy Leszczynki wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podstawowe dane kandydata oraz osoby zgłaszającej i uzasadnienie wyboru. W II etapie Rada Dzielnicy Leszczynki ogłasza listę kandydatów, oczekując ewentualnych uwag, zastrzeżeń. W III etapie Rada Dzielnicy Leszczynki wybiera laureatów spośród kandydatów. Dodam, że II etap nigdy nie był realizowany.

Wróćmy jednak do 2015 roku. W zaplanowanym na rok 2016 budżecie statutowym pojawiła się pozycja o nazwie „Nagroda Rady Dzielnicy za działalność na rzecz społeczności lokalnej w minionym roku dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 29 i ZSCiE” w kwocie po 200 zł na szkołę. Do końca kwietnia otrzymaliśmy wypełnione karty (wtedy wydrukowane, odbierane w kopercie z danej szkoły, w późniejszych latach przesyłane drogą mailową) i na sesji dokonaliśmy wyboru pierwszych laureatów z obu szkół. Radnym przedstawiałem propozycje kandydatur, odczytując treść uzasadnienia, bez podawania imion i nazwisk kandydatów. Następnie było głosowanie i wybieraliśmy laureata. Kolejny krok to zakup ramki, druk dyplomu oraz zamówienie bonu do wykorzystania w sieci empik. Całość rozliczała szkoła z budżetu przekazanego przez Radę Dzielnicy na ten cel. Pakiet, powiększany przez lata o materiały promocyjne Gdyni, wybrany uczeń otrzymywał podczas oficjalnej ceremonii zakończenia roku szkolnego. Taką procedurę powtarzaliśmy przez ostatnie sześć lat.

Pod koniec 2021 roku, jedna z Radnych Dzielnicy zaproponowała wprowadzenie zmian do obowiązującego regulaminu nagrody „Pozytywnie wzorowy”. Problem szerzej opisałem w lutym 2022 roku i w skrócie polegał on na tym, że złożono projekt uchwały ustanawiającej nową nagrodę, z nową nazwą i regulaminem opartym na istniejącej już konkursie „Pozytywnie Wzorowy”. Pomysł nie był poddany pod głosowanie, gdyż zgodnie z wcześniejszą opinią Biura ds. Dzielnic, zawierał niezgodne z prawem zapisy oraz błędy formalne. Zasugerowałem wtedy, iż niezasadne jest prowadzenie dalszych prac nad regulaminem nagrody, która swoim założeniem zbliżona jest do tej funkcjonującej od 6 lat. Przyznałem jednocześnie, że należy omówić regulamin i założenia obowiązującej nagrody celem dostosowania ich do obecnych przepisów prawa.

Posiłkując się wskazówkami otrzymanymi od zaprzyjaźnionego prawnika, zmodyfikowałem zarówno regulamin jak i kartę zgłoszeniową nagrody. Na początku marca 2022 roku przesłałem dokument do biura naszej Rady Dzielnicy z prośbą o przekazanie go do Biura ds. Dzielnic. Kilka dni później, otrzymałem odpowiedź zawierającą dokument z poprawkami naniesionymi przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta. Zasugerowane zmiany wprowadziłem, ale po jakimś czasie dostałem kolejną wiadomość, tym razem z Biura Rady Miasta, z prośbą o wprowadzenie jeszcze paru modyfikacji. Ostatecznie, na koniec marca 2022, miałem gotowy projekt uchwały, który wraz z resztą materiałów został przesłany Radnym do wglądu.

Podczas dyskusji nad przyjęciem uchwały na XXI Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki 5 kwietnia 2022 roku, nie obyło się jednak bez kontrowersji. Opozycyjna grupa radnych, działająca w Komisji Edukacji i Kultury, przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności. W swoim raporcie zwróciła uwagę między innymi na to, że założenia regulaminu nie określają jednoznacznie kto jest organizatorem konkursu – Rada Dzielnicy czy szkoła oraz narzucają szkołom obowiązek administratora danych osobowych. Mając na uwadze otrzymane wcześniej opinie zarówno Radcy Prawnego Urzędu Miasta jak i Biura Rady Miasta, stwierdziłem, iż nie ma podstaw do odrzucenia uchwały w przedstawionej formie. Radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu przyznania nagrody „Pozytywnie wzorowy”.

Okazało się jednak, iż moje przekonanie o profesjonalizmie osób opiniujących przygotowany przeze mnie regulamin i kartę zgłoszeniową było wielkim błędem. Dodatkowo, Radni Dzielnicy, zasiadający w Komisji Edukacji i Kultury, wystosowali szereg pism z wnioskami i prośbami o wyjaśnienia, zarówno do szkół jak i urzędników. Ostatecznym efektem całego zamieszania było skierowanie pod obrady Rady Miasta wniosku o unieważnienie uchwały Rady Dzielnicy Leszczynki, co uczyniono na sesji Rady Miasta 25 maja 2022 roku.

Tu dochodzimy do finału mojego jakże przydługiego wywodu – UZASADNIENIA unieważnienia naszej uchwały. [ TUTAJ ] możecie zapoznać się z całą treścią dokumentu i zestawić go z moją opowieścią. Trzy stronicowy elaborat jest w mojej opinii smutnym podsumowaniem działań kilku jednostek miejskich, które miały za zadanie wspierać działalność społeczną Radnych Dzielnic. Okazało się, że przerósł ich leszczynkowy „Pozytywnie wzorowy” więc pozytywnie go zaorali.

Na zakończenie serii wpadek i pomyłek urzędniczych dodam jeszcze jedną. Nikt z pracowników magistratu nie zauważył, iż działania przedstawicieli Komisji Edukacji i Kultury, mimo że wykonane zapewne w dobrej wierze, były niezgodne z zapisami Statutu Rady Dzielnicy. Treść § 42 ust. 5 Statutu Rady Dzielnicy Leszczynki jasno określa, co jest celem działalności komisji – pełnienie funkcji doradczo-opiniodawczej na rzecz Rady Dzielnicy. Wynika wprost, że efektem prac komisji jest tworzenie i przyjęcie sprawozdań, opinii lub wniosków. Dodatkowo należy wskazać, że w treści § 42 ust. 5 przywołanego statutu wskazano, że materiały powstałe na skutek obrad komisji przedstawiane są wyłącznie Radzie. Czym więc były pisma z prośbą o wyjaśnienia do podmiotów innych niż Rada, jak nie złamaniem Statutu? 

 

 

Scroll Up