Budowa ul. Leszczynki II

Miasto podpisało umowę z projektantem, który w ciągu 50 tygodni przygotuje projekt budowlany, a projekt wykonawczy powinien być gotowy za 58 tygodni w ramach zadania „Budowa ulicy Leszczynki II w Gdyni oraz rozbudowa ulicy Stoigniewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień i opinii, wykonanie prac geodezyjnych, jednorazowej aktualizacji kosztów inwestorskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
 
Projektowany układ drogowy ul. Leszczynki II dowiązany zostanie do sieci dróg ul. Stoigniewa, którego odcinek zostanie przebudowany i również dołączony do istniejącego układu drogowego, wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej. Rozbudowa obszaru ul. Stoigniewa polegała będzie na budowie zbiornika retencyjnego z budową drogi dojazdowej dla służb eksploatacyjnych. Ponadto opracowanie uwzględniać ma budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Leszczynki II, a także oświetlenie i małą architekturę
 
Przy projektowaniu wykonawca będzie musiał uwzględnić zapisy uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok. Na obszarze objętym planem występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, ujęte w bazie danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO. Na potrzeby planu zostało sporządzone opracowanie „Koncepcja zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych z obszaru objętego granicami sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok”, listopad 2019 r., autorstwa NKM Pro Sp. z o.o. wykonane na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.
 
Dokumentacja projektowo–kosztorysowa dla ulicy Widok znajdująca się w sąsiedztwie inwestycji, opracowana zostanie odrębnie na podstawie umowy drogowej.
 
Scroll Up